نانوفیلترها در کنترل اتمسفر

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

فیلتر آلوستینا

فیلترهای آلوستینا ، راه حلی ارزشمند برای کاهش آلودگی های محیطی اعم از عوامل بیماری زا، ریز گردها و گازهای سمی هستند به طوری که نمونه […]