اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

نینا نیکوبخت

کارشناس ارشد واحد تحقیق وتوسعه پروژۀ نانو فیلتراسیون فعال   سوابق علمی-پژوهشی: کارشناس ارشد مهندسی شیمی (عنوان پایان نامه: مدلسازی و شبیه سازی کوره های پیشگرم […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

مهتاب پالهنگ

کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه پروژۀ پوشش هادی های انتقال انرژی    سوابق علمی-پژوهشی: کارشناس ارشد مهندسی برق – الکترونیک از دانشگاه ملّی مالزی (پایان […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

سپیده سادات بهشت نژاد

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه پروژۀ پوشش هادی های انتقال انرژی   سوابق علمی-پژوهشی: کارشناس ارشد علوم وفناوری نانو ( عنوان پایان نامه:” مطالعه بعضی نانو […]