آمل:  آقای رحمتﷲ  مسقطی         تلفکس: ۰۱۱۴۴۲۲۲۵۴۹           ایمیل: arian1367.89@gmail.com

 

 اصفهان(شهرضا):  آقای محمد ابراهیم کاظمزاد (شرکت طلایی سازان اندیشه چهلستون)   تلفکس: ۰۳۱۵۳۲۴۳۲۶۷    ایمیل: talaisazan1387@yahoo.com

 

بابل:  آقای علی نژاد (مزرعه کپور کمانگر)   تلفکس:  ۰۱۱۳۲۱۱۳۰۶۶      ایمیل: mazraekapurkamangar@gmail.com

 

 بابل: آقای حسن شاکری (سورتینگ سازی برادران شاکری)   تلفکس: ۰۱۱۳۲۲۵۹۳۲۶    تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۱۲۱۷۲

 

تبریز: آقای مهدی بابایی       تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۹۹۴۲۹             ایمیل: nanodiana58@gmail.com

 

خراسان رضوی: (شرکت کشاورزی آزرنگ)  تلفکس(دفتر): ۰۵۱۳۸۴۱۴۱۷۲       تلفن(بازرگانی): ۰۵۱۳۸۴۳۸۵۵۲   ایمیل: azarangco@yahoo.com

 

سنندج: آقای احمدپناه      تلفن: ۰۹۱۸۸۷۱۹۷۱۸     /   ۰۹۳۰۵۱۴۰۸۲۸

 

کاشان: خانم فخاریان (شرکت نوین آشیان)     تلفکس: ۰۳۱۵۵۵۴۱۳۲۸       تلفن همراه: ۰۹۳۶۸۲۰۰۴۷۶       ایمیل: novinashian@chmai.ir

 

گیلان: آقای حسین آریا پسند    تلفکس: ۰۱۳۳۳۷۱۰۲۹۷         تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۱۴۹۴۲

 

مرودشت: آقای شیبانی    تلفن: ۰۹۱۷۳۲۸۰۰۶۲

 

مشهد: خانم امیربیگ   تلفکس:  ۰۵۱۳۶۵۱۷۹۶۱      ایمیل: azamamirbeig@yahoo.com