ترکیب بهساز خاک بایوجمی (Bio GME compost)
می 3, 2015
استینا- 400 (Stina 400)
می 3, 2015
7eترکیبی منحصر به فرد جهت افزایش رشد گیاها ن که به صورت مکمل همراه با استینا-400 استفاده می شود.

 مزیت ها:

  • اصلاح خواص فیزیکی خاک از جمله بافت خاک، اصلاح ساختمان خاک و تقویت ساختمان خاکدانه ایی
  • کاهش میزان شوری خاک ( EC خاک)
  • خنثی کردن اثرات نا مطلوب سمیت فلزات سنگین در خاک
  • ترمیم خاک های فرسایش یافته و خاک دانه های دیسپرس شده (ریز گرد ها) و افزایش کود پذیری خاک

روش مصرف:

همراه با آب آبیاری براساس غلظت معین
 این محصول در انواع روش های آبیاری (قطره ایی، بارانی، غرقابی و..) قابل مصرف است.

توجه مهم: میزان مصرف این محلول به خصوصیات فیزیولوژیک گیاه و فیزیکوشیمیایی بستر کاشت و آب مصرفی بستگی دارد و براساس تشخیص کارشناس تعیین می شود.