دومین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری وصنایع وابسته آبان ماه ۹۶