4

مهندس مهران حاجی رسولیها

مدیر واحد تحقیق و توسعه

سوابق علمی-پژوهشی:

  • کارشناس مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • 11 ثبت اختراع ملّی

سوابق اجرایی:

  • 28 سال سابقه فعالیت فنی، تحقیقاتی، مدیریت فناوری و تولید و مدیریت عامل در شرکت های ایرانی
  • مؤسس و مدیرعامل شرکت نانو پاک پرشیا
  • کسب رتبه اوّل بنگاه های نانوفناور از سوّمین جشنواره ملّی نانو فنافرینی (3 سال)
  • ایجاد ارزش افزوده سرمایه از طریق تحقیق و توسعه (R&D) به میزان 20 برابر سرمایه گذاری اولیه در 2 سال
  • طراحی و ساخت راکتورهای ویژه و خط تولید نانو مواد