بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دستاوردهای شرکت نانو واحد صنعت پرشیا (فناوری بایوجمی):
می 2, 2015
محلول زیست سازگار اُسیل (Oseal C5)
می 3, 2015
بایوجمی جامد (Bio GME Solid-BGS)،که بصورت پودر یا گرانول تهیه می شود، راه حلی جامع برای افزایش اثربخشی مواد غذایی خاک و صرفه جویی در مصرف1213 آب است. به طوری که  نسبت به سایر کودهای آلی مشابه، مواد غذایی را راحت تر در دسترس گیاه قرار می دهد تا کارآیی جذب مواد توسط ریشه افزایش یابد. در عین حال مصرف چند باره آن خصوصیات خاک را بهبود می بخشد.

مزیت ها:

  • تعدیل pH خاک، افزایش ماده آلی و بهساز ساختمان خاک
  • افزایش تبادل یون ها در خاک و افزایش موجودات زنده خاکزی
  • قابل استفاده در تمامی شرایط آبی و خاکی
  • افزایش ظرفیت نگهداری آب و هوا در خاک
  • عاری از بذر علف هرز و عوامل بیماری زا
  • ترکیبی زیست سازگار و هم راستا با اهداف کشاورزی پایدار8e

روش مصرف:

اختلاط با بستر کاشت تا عمق فعالیت ریشه

نکته مهم: مصرف این کمپوست باید در قالب روش بایوجمی و زیر نظر کارشناس مورد تایید شرکت انجام شود.

9e