بازدید آقای دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(سال۹۵)