Novin Eksir Tabiat Pars (Murchekhort – Isfahan)

Company Name: Novin Eksir Tabiat Pars (Murchekhort – Isfahan)

CEO: Dr. Peyman Falsafain

Phone :09131175297 – 09131146705

Address: Absenjed village, Kilometer 30 Old Natanz Road, Murchekhort,Isfahan

Email:  Payvet87@yahoo.com