نانوفیلترها در کنترل اتمسفر

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

فیلترهای آلوستینا

فیلترهای آلوستینا، راه حلی ارزشمند برای کاهش آلودگی های محیطی اعم از عوامل بیماری زا، ریز گردها و گازهای سمی هستند به طوری که نمونه هایی […]