نام شرکت : کیمیا کمپوست گلستان
مدیر: آقای حجت طالع زاری
تلفن: 01735230936
فکس: 01735230936
نشانی: گلستان، مینودشت، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، خیابان سمیه، روبه روی مدرسه سمیه