نام شرکت:  کیمیا کمپوست مازند
مدیر: افسانه عبدالملکی
تلفن:  01134529143
نشانی: مازندران، بهشهر، خیابان امام خمینی، کوچه شوکا، پلاک 6
ایمیل:    kimiacompostmazand@gmail.com