نام شرکت: کیمیا کمپوست زاینده رود (اصفهان)
مدیر: حسین همتی
تلفن : 03133686232
فکس : 03133686231
نشانی: اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج، انتهای پاکمن