نام شرکت: مجتمع کشت و صنعت دام زاد (شهرضا-اصفهان)
مدیر: دکتر سعید خلیلی
تلفن:   03153243267   –  09131186363
فکس:  03153243267
نشانی:  اصفهانشهرضا، جاده کمربندی بروجن، جاده چغاد، کیلومتر 7، دامداری و مزرعه سعیدیه
ایمیل:  talaisazan1387@yahoo.com