محلول بایوجمیبایوجمی مایع (BGLBio GME Liquid)، ترکیب برجسته ای ای از ترکیبات آلی (اسیدهای امینه، فولویک و هیومیک) است که ضمن کمک به تغذیه گیاه، به دلیل خاصیت کلات کنندگی باعث افزایش جذب کودهای شیمیایی شده و بهبود کمیت و کیفیت محصول و همچنین افزایش عملکرد را در پی دارد.

مزیت ها:محلول بایوجمی

  •  ترکیبی مناسب جهت تعدیل pH خاک، افزایش تبادل یون ها
  • افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
  • افزاینش سایز و وزن محصولات
  • قابل استفاده در تمامی روش های آبیاری (غرقابی، بارانی و قطره ای)
  • اثربخشی سریع
  • قایل استفاده در گستره وسیعی از خصوصیات آب و خاک
  • ترکیبی زیست سازگار و هم راستا با اهداف کشاورزی پایدار
  • قابل استفاده برای کلیه محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای (زینتی، سبزی و صیفی)

 روش مصرف:

  • همراه با آب آبیاری براساس غلظت معینمحلول بایوجمی