سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیاIMGA0985
سال شروع پژوهش:  1392

اهداف:

پروژه بایو جمی (Bio GME) با هدف مدیریت بهینه چرخه تبدیل مواد در اکوسیستم های آبی شروع شده است که شامل مدیریت به کار گیری مادۀ آلی بایوجمی (Bio GME)، محلول های استینا 400 (Stina 400) و اُسیل C5 (OSeal C5) و ارزیابی شاخص های قلیائیت، اسیدیته، ترکیبات نیتروژنه، اکسیژن محلول به همراه مدیریت بهینه مصرف مواد غذایی در محیط های پرورش آبزیان گرمابی ومیگو است.

نتایج و دستاوردها:

 • افزایش بار موادآلی در آب وتامین مواد مورد نیاز چرخه فتوسنتز
 • افزایش دامنه فتوسنتز
 • کنترل جمعیت پلانکتونی
 • تامین اکسیژن مورد نیاز توسط کنترل فتوسنتز- تنفسIMG_1153 - Copy1
 • کاهش مقدار مصرف غذا وصرفه جویی در هزینه ها
 • کاهش مقدار ضایعات دفعی آبزی و کنترل BOD و COD در محیط آبزی پروری

تأثیرات تحقق پروژه:

 • افزایش کیفیت آب
 • افزایش تراکم
 • کاهش مصرف آب
 • کاهش چشمگیر تلفات در تابستان
 • بهبود ضریب تبدیل (FCR)