کارشناس ارشد تحقیق و توسعههوایی

پروژۀ بایوجمی بخش پژوهش‌های گلخانه‌ای

سوابق علمی-پژوهشی:

 • کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت) از دانشگاه آزاد اسلامی (عنوان پایان نامه:اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و ارقام زراعی و تحقیقاتی گیاه کلزا)
 • کارشناس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) از دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
 • گذراندن دوره کشت های خاکی گلخانه ایی در سازمان فنی و حرفه ایی

سوابق اجرایی:

 • مسئول کشت های گلخانه ایی (پروژۀبایوجمی)در مرکز تحقیق و توسعه شرکت نانو واحد صنعت پرشیا
 • رییس هیئت مدیره شرکت کشاورزی ثمین سبز
 • مدیرعامل شرکت کشاورزی اکسیر سبز پایا
 • سرگروه واحد نگین سبز آپادانا مستقر در مرکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
 • مسئول فنی سازمان نظام مهندسی در گلخانه های سبزی و صیفی
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو کارگروه گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی استان اصفهان
 • مدرس دوره تولید ورمی کمپوست

مهارت های تخصصی:

 • تجزیه و تحلیل اکوسیستم ها
 • برنامه نویسی غذایی واحدهای تولیدات کشاورزی
 • تولید ورمی کمپوست غنی سازی شده و چایی کمپوست