روش بایوجمی جهت افزایش خصوصیات کمی و کیفی محصولات گلخانه ای (کشت خاکی و هیدروپونیک)

سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیاimg
سال شروع پژوهش: اسفند 1391

اهداف:

 • افزایش بهره وری و عملکرد تولیدات گلخانه ای در سطح استاندارد کشور های اروپایی
 • تولید محصولات با کیفیت، با دوام و سالم
 • اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستر کاشت از جمله بافت، ساختمان، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی
 • بهره وری در مصرف و افزایش کیفیت آب
 • افزایش بار میکروارگانیسم های مفید در خاک

نتایج و دستاورد های پروژه:

 • افزایش عمر مفید بوته ها
 • افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و کاهش استفاده از سموم دفع آفات و بیماری ها (تولید محصول سالم)
 • تولید محصول با ماندگاری بالاimg-w
 • کاهش قابل توجه قلیاییت و شوری خاک گلخانه در حد جذب مطلوب عناصر غذایی
 • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و فراهم نمودن شرایط مناسب جذب توسط ریشه
 • تدوین روش کشت بایوجمی در گلخانه های سبزی و صیفی و آموزش به کارشناسان گلخانه
 • افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت محصولات گلخانه های تحت پوشش روش بایوجمی

تاثیرات تحقیق پروژه:

 • صرفه جویی اقتصادی در مصرف سموم دفع آفات و بیماری ها
 • کاهش 30 درصدی مصرف آب
 • صرفه جویی در دستمزد کارگر و استفاده از ماشین آلات