ماده آلی بایوجمیماده آلی بایوجمی که به صورت جامد و مایع در صنعت آبزی پروری جهت کنترل و افزایش کیفیت آب مورد مصرف قرار می گیرد.

مزیت ها:

  • افزایش بار موادآلی در آب وتامین مواد مورد نیاز چرخه فتوسنتز
  • افزایش دامنه فتوسنتز
  • کنترل جمعیت پلانکتونی
  • تامین اکسیژن مورد نیاز توسط کنترل فتوسنتز- تنفس
  • کاهش مقدار ضایعات دفعی آبزی و کنترل BOD و COD در محیط آبزی پروری
  • افزایش کیفیت آب
  • افزایش تراکم
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش چشمگیر تلفات در تابستان
  • بهبود ضریب تبدیل (FCR)

 روش مصرف:

کاربرد در استخرهای خاکی  براساس غلظت معین (طبق نظر کارشناس)

 توجه مهم: مقدار مصرف این محلول بستگی  به خواص فیزیکی و شیمیایی آب ، تراکم و گونه ماهی دارد و براساس تشخیص کارشناس تعیین می شود.