کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعهسپهری

پروژۀبایوجمی بخش زراعت و باغبانی

سوابق علمی-پژوهشی:

 • کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت) از دانشگاه آزاد اسلامی(عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام گیاه کلزا)
 • کارشناس مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) از دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
 • گذراندن بیش از 370 ساعت دوره آموزش تخصصی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

  نویسنده مقالات پژوهشی:

 • Allelopathic effects of bermuda grass (Cynodon dactylon L. Pers.) extract on germination and seedling growth of basil (Ocimum basilicum L.) and common purslane (Portulaca oleracea L.), Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) ISSN: 2220-6663 (Print) 2222-3045 (Online) Vol. 6, No. 5, p. 137-143, 2015
 •  The Effect of Drought Stress on Water Relations, Chlorophyll Content and Leaf Area in Canola Cultivars (Brassica napus) In: Ej Bio Journal, Electronic Journal of Biology, 2011, Vol. 7(3): 49-53
 • “بررسي تاثير تنش خشکی بر محتواي روغن، عملكرد دانه و اجزاي عملكرد در ارقام كلزا “در پنجمين همايش ملي ايده هاي نو در كشاورزي
 • تاثير تنش خشكي بر روابط آبي و محتواي كلروفيل در ارقام كلزا “در همايش ملي مديريت كمبود آب و تنش خشكي در زراعت
 • “تاثير تنش خشكي بر محتواي كلروفيل و برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك در ارقام كلزا “در پنجمين همايش ملي ايده هاي نو در كشاورزي

سوابق اجرایی:

 • مسئول کشت های زراعی و باغبانی (پروژۀبایوجمی)در مرکز تحقیق و توسعه شرکت نانو واحد صنعت پرشیا
 • رییس هیئت مدیره شرکت کشاورزی اکسیر سبز پایا
 • مسئول فنی نظام گلخانه ای
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • نماینده سازمان ثبت و دفتریار اسناد رسمی

مهارت های تخصصی:

 • تجزیه و تحلیل اکوسیستم ها
 • برنامه نویسی غذایی واحدهای تولیدات کشاورزی