سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیاR--i-ce
سال شروع پژوهش: 1390

اهداف: 

 • افزایش کمی و کیفی تولیدات زراعی
 • تولید محصولات با کیفیت، با دوام و سالم
 • اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستر کاشت از جمله بافت، ساختمان، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی
 • بهره وری در مصرف و افزایش کیفیت آب
 • افزایش بار فلور خاک (Soil Flora)، اعم از  میکرو ارگانیسم های همزیست و آزاد زی  چرخه های نیتروژن، فسفر، پتاسیم و اصلاح کنندگان فیزیک خاک

 نتایج و دستاوردها:

به کارگیری روش بایوجمی شامل موارد زیر می شود:
 • ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاکax-rice
 • ارزیابی ویژگی های شیمیایی آب
 • مدیریت به کارگیری کمپوست بایوجمی
 • مدیریت به کارگیری محلول های استینا، اُسیل و بایوجمی مایع
 • مدیریت به کارگیری عناصر غذایی و سایر نهاده های کشت
که در مزارع نتایج مطلوبی به همراه داشته است:
 • افزایش عملکرد محصول
 • افزایش کیفیت محصول

تاثیرات تحقق پروژه:

برای نمونه، نتایجی که به تایید اداره جهادکشاورزی و خانه کشاورز رسیده است ارائه می شود:
مزارع برنج:
New Bitmap Image (2)
مقایسه عملکردمصرف بایوجمی با کود شیمیایی

 

درصد تغییرات
شاهد
بایوجمی
شاخص
13%
8168
9227
(بیشینه عملکرد (کیلوگرم در هکتار
40%
3800
5333
(کمینه عملکرد (کیلوگرم در  هکتار
32%
5088.4
6718
(میانگین عملکرد (کیلوگرم در هکتار
میانگین مصرف کمپوست بایوجمی در هر هکتار
538.4 کیلوگرم
قیمت هر کیلوگرم کمپوست بایوجمی (گرانوله)
 1100 تومان
میانگین قیمت کمپوست مصرف شده
 592240 تومان
میانگین مایع بایوجمی مصرف شده
 3.5 لیتر
میانگین قیمت مایع بایوجمی مصرف شده
12920 تومان
میانگین قیمت بذرمال مصرف شده (استینا و اوسیل)
30640 تومان
میانگین افزایش عملکرد در اثر مصرف بایوجمی در هر هکتار
 1769 کیلوگرم
قیمت هر کیلوگرم برنج طارم (خرید توافقی دولت در سال 1393)
 6100 تومان
میانگین افزایش فروش (هر هکتار)
 10790900 تومان
میانگین افزایش در آمد (هر هکتار)
 10155100 تومان