دکترعنایت
ﷲ آقاجان بیابانیDr.Biyabani (1)

رییس هیئت مدیره

سوابق علمی-پژوهشی:

  • دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه Templeton انگلستان
  • کارشناس ارشد بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • کارشناس بازرگانی از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

  • قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز ایران
  • مدیرکل بخش مواد غذایی وزارت بازرگانی
  • مدیر سازمان گوشت جهاد کشاورزی
  • بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریتی در سازمان ها و بخشهای دولتی و غیردولتی