سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیاLiquid-soil-condi-rice
سال شروع پژوهش:  1389

اهداف: 

کمپوست ارگانیک بایوجمی (به صورت پودر یا گرانول) با بازیافت برخی ضایعات کشاورزی (زراعی، دامی) با هدف بهسازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک جهت افزایش قابلیت جذب مواد غذایی مورد نیاز گیاه تولید شده است.

نتایج و دستاوردها:

کمپوست ارگانیک بایوجمی براساس تاییدیه شماره 243/3201 مورخ 4/5/1393 وزارت جهادکشاورزی-موسسه تحقیقات خاک و آب در دسته ترکیبات بهساز خاک، تولید شده است. پروسه فرآوری این محصول که شامل روش های مدرن علمی و فرآیند اکسیداسیون پیشرفته می باشد در شرکت نانو واحد صنعت پرشیا انجام می شود به نحوی که:
 • فرآیند فرآوری کمپوست از 4-3 ماه به 12-10 روز کاهش یافته است
 • از اتلاف مواد مغذی داخل کمپوست جلوگیری می شودLiquid-soil-condi-gandom
 • امکان تعریف فرمولاسیون عناصر متناسب با شرایط خاک و نیاز گیاهی فراهم شده است
 • میزان پاتوژن ها کاهش و میزان باکتری های مفید افزایش می یابد
 • شرایط محیطی مناسب جهت توسعه شبکه ریشه فراهم می شود
 • دسترسی و جذب مواد غذایی برای آوندهای گیاهی افزایش می یابد
 • از تجمع مواد غذایی (شوری خاک) جلوگیری می شود
 • از متراکم شدن خاک (عدم تهویه مناسب) جلوگیری می شود
 • آلودگی شیمیایی منابع آبی و خاکی کاهش می یابد
 • جلوگیری از فرسایش خاک و اصلاح خاک های فرسوده
 • بهره وری در مصرف آب افزایش می یابد
جهت دست یابی به نتایج موفق، روش مصرف مواد غذایی و مهندسی فارم متناسب با نیاز گیاهی و خصوصیات آب و خاک محل کشت و کار-موسوم به روش بایوجمی-  تدوین شده است.

تاثیرات تحقق پروژه:IMG_2879

 • جذب بالای مواد مغذی، افزودن مواد متناسب با نیاز گیاه و اجرای “کشاورزی دقیق”
 • بهبود رشد و بنیه گیاه در مقابله با تنش های زیستی و غیرزیستی در اثر افزایش ماده سازی در گیاه
 • غلیظ تر شدن شیره گیاهی در پی افزایش قابلیت جذب مواد و افزایش جذب غیرفعال ریشه، مقاومت گیاه در برابر تنش سرما و یخ زدگی
 • افزایش عملکرد در اثر مصرف بایوجمی (افزایش درصد جوانه زنی، رشد گیاه، اجزای عملکرد)
 • استحکام گیاه و مقاومت به ورس
 • افزایش ماده آلی خاک تا حد مورد نظر (افزایش CEC، خاکدانه سازی و تعدیل اسیدیته و قلیائیت)
 • صرفه جویی در مصرف آب (احیای خاکدانه ها، ساختمان اسفنجی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک)