بازدید آقای دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( سال ۹۲ )