محلول اُسیل C5، ترکیبی ست نوین که جهت تصفیه آب و محیط زیست آبزیان به کار می رود.اسیلC5

مزیت ها:

  • پالایش آب از پسماند گیاهی و جانوری
  • افزایش شفافیت و نفوذ نور در محیط آبی و افزایش دامنه فتوسنتز
  • کاهش چشمگیر ذرات معلق نامحلول در آب
  • ابجاد محیط مناسب جهت رشد گله
  • شادابی و نشاط گله به طور عمومی
  • بهبود ضریب تبدیل ( FCR )

روش مصرف:

کاربرد در آب استخر براساس غلظت معین(طبق نظر کارشناس)

توجه مهم: مقدار مصرف این محلول بستگی به خواص فیزیکی و شیمیایی آب ، تراکم و گونه ماهی دارد و براساس تشخیص کارشناس تعیین می شود.